Môn khoa học tự nhiên cấp THCS là một môn học tích hợp, được xây dựng trên nền tảng của môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học trái đất... Đây là một môn học mới trong chương ...